jQuery sass制作响应式网站导航栏特效代码下载


jQuery sass制作响应式网站导航栏特效代码下载
jQuery sass制作响应式网站导航栏特效代码下载以及响应式网站导航等js/jquery网页特效代码下载。

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/zd-1.0.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js"></script>

3. HTML代码

<nav>
	<!-- logo -->
	<div class="nav-logo">
		<a href="###"><img src="img/logo.png" alt=""></a>
	</div>
	<!-- 控制menu -->
	<div class="nav-menu">
		<span></span>
		<span></span>
		<span></span>
	</div>
	<!-- 菜单 -->
	<ul class="nav-list">
		<li>
			<a href="" class="active">首页<div class="carect"></div></a>
			<ul class="menu">
				<li><a href="">不断学习</a></li>
				<li><a href="">不断进步</a></li>
			</ul>
		</li>
		<li><a href="">我是</a></li>
		<li><a href="">一个</a></li>
		<li><a href="">热爱</a></li>
		<li><a href="">Web</a></li>
		<li><a href="">前端</a></li>
		<li><a href="">的有</a></li>
		<li><a href="">为青</a></li>
		<li><a href="">年!</a></li>
	</ul>
</nav>
<h3 style="text-align: center;line-height: 100px">调整浏览器窗口大小查看效果</h3>

相关推荐

发表评论

相关文章