jQuery左右按钮控制带标签选项卡图片滚动切换插件


jQuery左右按钮控制带标签选项卡图片滚动切换插件
jQuery左右按钮控制带标签选项卡图片滚动切换插件以及左右按钮控制、带标签选项卡、图片滚动切换等js/jquery网页特效代码下载。

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/unslider.min.js"></script>

3. HTML代码

<div class="banner">
	<ul>
		<li><img src="images/section4_slide1.jpg" width="1000" height="600" alt="心得分享" /></li>
		<li><img src="images/section4_slide2.jpg" width="1000" height="600" alt="运动交友" /></li>
		<li><img src="images/section4_slide3.jpg" width="1000" height="600" alt="约跑" /></li>
		<li><img src="images/section4_slide4.jpg" width="1000" height="600" alt="卡路里消耗监测" /></li>
		<li><img src="images/section4_slide5.jpg" width="1000" height="600" alt="睡眠质量监控" /></li>
		<li><img src="images/section4_slide6.jpg" width="1000" height="600" alt="专业教练 近在咫尺 谷雨东" /></li>
	</ul>
	<ol class="dots">
		<li class="dot dot1 active">心得分享</li>
		<li class="dot dot2">运动交友</li>
		<li class="dot dot3">约跑</li>
		<li class="dot dot4">卡路里监测</li>
		<li class="dot dot5">睡眠监控</li>
		<li class="dot dot6">私人教练</li>
	</ol>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$('.banner').unslider({arrows:true,dots:true});
	$('.banner .dots').eq(1).hide();
	$('.banner .dot').mouseover(function(){
		$(this).closest('.banner').find('ul').stop();
		$(this).click();
	});
	$('.banner').hover(function(){
		$(this).toggleClass('hover');
	});
});
</script>

相关推荐

发表评论

相关文章