jQuery在线查询QQ等级信息工具特效代码下载


jQuery在线查询QQ等级信息工具特效代码下载
jQuery在线查询QQ等级信息工具特效代码下载以及在线查询、QQ等级、信息工具等js/jquery网页特效代码下载。

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script src='js/simplex-noise.min.js'></script>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/index.js"></script>

3. HTML代码

 <div class="box">
  <h2>QQ查询/测凶吉</h2>
  <div style="position: relative;">
   <input type="text" placeholder="请输入QQ号码" id="input">
   <button class="button1" onClick="grade()">查等级</button>
   <button class="button2" onClick="pectoralis()" id="csj">测凶吉</button>
   <div class="qq" id="grade" style="display:none">
    <ul>
     <li id="QQ1">QQ号码:</li>
     <li id="QQ2">QQ昵称:</li>
     <li id="QQ3">QQ性别:</li>
     <li id="QQ4">QQ年龄:</li>
     <li id="QQ5">QQ等级:</li>
    </ul>
   </div>
   <div class="qq" id="lucky" style="display:none">
    <ul>
     <li id="test1">QQ号码:</li>
     <li id="test2">QQ凶吉:</li>
     <li id="test3">QQ签语:</li>
     <li>测试结果仅供娱乐,请忽迷信</li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </div>
<script>
 // $("#grade").hide()
 // $("#lucky").hide()
 // $("#test").text()
 function grade(){
  var qq = $("#input ").val()
  if(qq){
    $.ajax({
     url:'https://api.66mz8.com/api/qq.level.php',
     type:"get",
     data: {qq: qq},
     dataType:"json",
     success:function(data){
       console.log(data)
       // data = $.parseJSON(data);
       // console.log(data.msg,'掉接口返回的信息')
       if(data.code == 200){
        document.getElementById("QQ1").innerHTML = 'QQ号码:' + qq;
        document.getElementById("QQ2").innerHTML = 'QQ昵称:' + data.name;
        document.getElementById("QQ3").innerHTML = 'QQ性别:'+ data.gender;
        document.getElementById("QQ4").innerHTML = 'QQ年龄:'+ data.qqage;
        document.getElementById("QQ5").innerHTML = 'QQ等级:'+ data.level;
        document.getElementById("grade").style.display="";//显lucky
        document.getElementById("lucky").style.display="none";//隐藏
       }else{
        alert(data.msg)
       }
     },
   });
  }else{
   $("#input").addClass("aa");
   alert('请输入QQ号')
   // let reg = /^[1-9][0-9]{4,9}$/gim;
   //  if (reg.test(qq)) {
   //    console.log('QQ号码格式输入正确');
   //    return true;
   //  } else {
   //    // console.log('请输入正确格式的QQ号码');
   //    alert('请输入正确格式的QQ号码')
   //    return false;
   //  }
  }
 }
 function pectoralis(){
  var qq = $("#input ").val()
  let reg = /^[1-9][0-9]{4,9}$/gim;
    if (reg.test(qq) && qq.length >5) {
      console.log('QQ号码格式输入正确');
      return true;
    } else {
      // console.log('请输入正确格式的QQ号码');
      alert('请输入正确格式的QQ号码')
      return false;
    }
  if(qq){
   var msg = [
   "遇吉则吉,遇凶则凶,惟靠谨慎,逢凶化吉",
   "草木逢春,枝叶沾露,稳健着实,必得人望",
   "阴阳和合,生意兴隆,名利双收,后福重重",
   "如龙得云,青云直上,智谋奋进,才略奏功",
   "云开见月,虽有劳碌,光明坦途,指日可望",
   "天时地利,只欠人和,讲信修睦,即可成功",
   "利害混集,凶多吉少,得而复失,难以安顺",
   "吉中带凶,欲速不达,进不如守,可保安祥",
   "吉运自来,能享盛名,把握时机,必获成功"
  ];
  var qianyu = msg[Math.floor(Math.random() * msg.length)]
  var msg2 = [
   "吉",
   "凶",
   "不凶不吉",
   "未知",
   "去买彩票,赢了分我一半的一半"
  ];
  var luckys = msg2[Math.floor(Math.random() * msg2.length)]
  document.getElementById("test3").innerHTML = 'QQ签语:' + qianyu;
  document.getElementById("test2").innerHTML = 'QQ凶吉:' + luckys;
  document.getElementById("test1").innerHTML = 'QQ号码:'+ qq;
  document.getElementById("lucky").style.display="";//显
  document.getElementById("grade").style.display="none";//隐藏
  }else{
   $("#input").addClass("aa");
   alert('请输入QQ号')
  }
 }
</script>

相关推荐

发表评论

相关文章