css3水平导航展开全部下拉菜单特效代码下载


css3水平导航展开全部下拉菜单特效代码下载
css3水平导航展开全部下拉菜单特效代码下载以及水平导航展开、全部下拉菜单等js/jquery网页特效代码下载。

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/helang.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://cdn.bootcss.com/font-awesome/4.6.0/css/font-awesome.min.css">

2. HTML代码

<nav class="hl_nav">
  <ul class="nav_list">
    <li class="highlight active">
      <a class="nav_head" href="javascipt:;">
        <i class="icon fa fa-home"></i>
        <span>网站首页</span>
      </a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航1</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航2</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航3</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航4</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航4</a>
    </li>
    <li class="highlight">
      <a class="nav_head" href="javascipt:;">
        <i class="icon fa fa-cloud-download"></i>
        <span>在线下载</span>
      </a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航1</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航2</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航3</a>
    </li>
    <li class="highlight">
      <a class="nav_head" href="javascipt:;">
        <i class="icon fa fa-diamond"></i>
        <span>成功案例</span>
      </a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航1</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航2</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航3</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航4</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航4</a>
    </li>
    <li class="highlight">
      <a class="nav_head" href="javascipt:;">
        <i class="icon fa fa-list-alt"></i>
        <span>新闻动态</span>
      </a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航1</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航2</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航3</a>
    </li>
    <li class="highlight">
      <a class="nav_head" href="javascipt:;">
        <i class="icon fa fa-comments"></i>
        <span>与我联系</span>
      </a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航1</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">二级导航2</a>
    </li>
    <li>
      <a class="nav_head" href="javascipt:;">
        <i class="icon fa fa-user"></i>
        <span>关于我们</span>
      </a>
    </li>
    <li class="right highlight">
      <a class="nav_head" href="javascipt:;">
        <i class="icon fa fa-cog "></i>
        <span>个人中心</span>
      </a>
      <a href="javascipt:;" class="item">修改资料</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">在线充值</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">升级会员</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">安全设置</a>
      <a href="javascipt:;" class="item">退出帐号</a>
    </li>
  </ul>
  <div class="shade"></div>
</nav>
<ul class="info_box">
  <li>说明:</li>
  <li>导航默认激活类:active<br />默认激活导航,如“网站首页”</li>
  <li>二级导航高亮类:highlight<br />当无二级导航时不需要添加,如“关于我们”</li>
  <li>右侧导航偏移类:right<br />有需要右侧有导航时添加,如“个人中心”</li>
  <li></li>
</ul>

相关推荐

发表评论

相关文章