css3 3D翻转文字导航栏特效代码下载

css3 3D翻转文字导航栏特效代码下载

1. HTML代码

  <div class="nav">
    <ul>
      <li>
        <div class="rotate">
          <div class="rotate_noe">首页</div>
          <div class="rotate_two">网站首页</div>
        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="rotate">
          <div class="rotate_noe">资讯</div>
          <div class="rotate_two">最新资讯</div>
        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="rotate">
          <div class="rotate_noe">新闻</div>
          <div class="rotate_two">热点新闻</div>
        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="rotate">
          <div class="rotate_noe">联系我们</div>
          <div class="rotate_two">通讯地址</div>
        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="rotate">
          <div class="rotate_noe">招聘人才</div>
          <div class="rotate_two">招聘精英</div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </div>

用户评论

18素材网

一个让开发更高效的素材分享平台,用于快速开发强大的Web界面。


官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:864918708
Css3+Html5讨论群
群号:864918708

加群请备注:从官网了解到