jQuery九宫格图片滑动手风琴效果特效代码下载

jQuery九宫格图片滑动手风琴效果特效代码下载

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/index.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.10.1.min.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js" ></script>

3. HTML代码

		<div class="lest">
			<div class="box1">
				<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
			</div>
			<div class="box2">
				<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
			</div>
			<div class="box3">
				<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
			</div>
			<div class="box4">
				<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
			</div>
			<div class="box5">
				<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
			</div>
			<div class="box6">
				<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
			</div>
			<div class="box7">
				<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
			</div>
			<div class="box8">
				<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
			</div>
			<div class="box9">
				<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
			</div>
		</div>

用户评论

18素材网

一个让开发更高效的素材分享平台,用于快速开发强大的Web界面。


官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:864918708
Css3+Html5讨论群
群号:864918708

加群请备注:从官网了解到