jQuery输入框提示绑定车牌特效代码下载

jQuery输入框提示绑定车牌特效代码下载

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="layer/mobile/need/layer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery.autocomplete.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="js/data.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="js/autocomplete.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="layer/mobile/layer.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="js/index.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

3. HTML代码

<div class="main_div">
	<div class="bottom_div">
		<div class="bottom_text">
			输入新绑定的车牌
		</div>
		<div class="car_input">
			<input type="text" name="car_name" id="car_name" value="输入车牌" maxlength="7">
		</div>
		<div class="next_step">
			下一步
		</div>
	</div>
</div>
<!--
如果您要调用的高版本jQuery,请引用下面jQuery版本迁移辅助插件
-->
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>

用户评论

18素材网

一个让开发更高效的素材分享平台,用于快速开发强大的Web界面。


官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:864918708
Css3+Html5讨论群
群号:864918708

加群请备注:从官网了解到