js css3右上角圆形菜单特效代码下载

js css3右上角圆形菜单特效代码下载

1. HTML代码

<nav class="top-right">
	<a class="disc l1">
		<div>Messages</div>
	</a>
	<a class="disc l2">
		<div>Photos</div>
	</a>
	<a class="disc l3">
		<div>Profile</div>
	</a>
	<a class="disc l4">
		<div>Likes</div>
	</a>
	<a class="disc l5 toggle">
		Menu
	</a>
</nav>
<script>
toggle = document.querySelectorAll(".toggle")[0];
nav = document.querySelectorAll("nav")[0];
toggle_open_text = 'Menu';
toggle_close_text = 'Close';
toggle.addEventListener('click', function() {
	nav.classList.toggle('open');
  if (nav.classList.contains('open')) {
    toggle.innerHTML = toggle_close_text;
  } else {
    toggle.innerHTML = toggle_open_text;
  }
}, false);
</script>
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>

用户评论

18素材网

一个让开发更高效的素材分享平台,用于快速开发强大的Web界面。


官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:864918708
Css3+Html5讨论群
群号:864918708

加群请备注:从官网了解到