jQuery可多次使用TAB选项卡特效代码下载

jQuery可多次使用TAB选项卡特效代码下载

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>

2. HTML代码

<h1 class="tit-h1">jQuery tab选项卡插件(可多次使用)</h1> 
<div class="wrap">
	<div class="tab">
		<ul class="tab-hd"><li class="active">选项1</li><li>选项2</li><li>选项3</li></ul>
		<ul class="tab-bd"><li class="thisclass">内容1</li><li>内容2</li><li>内容3</li></ul>
	</div>
	<div class="tab">
		<ul class="tab-hd"><li class="active">选项4</li><li>选项5</li><li>选项6</li></ul>
		<ul class="tab-bd"><li class="thisclass">内容4</li><li>内容5</li><li>内容6</li></ul>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  function tabs(tabTit,on,tabCon){
    $(tabTit).children().hover(function(){
      $(this).addClass(on).siblings().removeClass(on);
      var index = $(tabTit).children().index(this);
      	$(tabCon).children().eq(index).show().siblings().hide();
  	});
	};
  tabs(".tab-hd","active",".tab-bd");
});
</script>
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>

用户评论

18素材网

一个让开发更高效的素材分享平台,用于快速开发强大的Web界面。


官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:864918708
Css3+Html5讨论群
群号:864918708

加群请备注:从官网了解到