jquery导航条制作鼠标滑过flash动画导航条

jquery导航条制作鼠标滑过flash动画导航条
特效描述:jquery导航条 鼠标滑过 动画导航条,

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>

2. HTML代码

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	//实例一
	$("#menu li a").wrapInner('<span class="out"></span>' ).append('<span class="bg"></span>');
	$("#menu li a").each(function(){
		$('<span class="over">' +  $(this).text() + '</span>').appendTo(this);
	});
	$("#menu li a").hover(function(){
		$(".out",this).stop().animate({'top':'45px'},250);
		$(".over",this).stop().animate({'top':'0px'},250);
		$(".bg",this).stop().animate({'top':'0px'},120);
	},function(){
		$(".out",this).stop().animate({'top':'0px'},250);
		$(".over",this).stop().animate({'top':'-45px'},250);
		$(".bg",this).stop().animate({'top':'-45px'},120);
	});
	//实例一
	$("#menu2 li a").wrapInner('<span class="out"></span>');
	$("#menu2 li a").each(function(){
		$('<span class="over">' + $(this).text() + '</span>').appendTo(this);
	});
	$("#menu2 li a").hover(function(){
		$(".out",this).stop().animate({'top':'45px'},200);
		$(".over",this).stop().animate({'top':	'0px'},200);
	},function(){
		$(".out",this).stop().animate({'top':'0px'},200);
		$(".over",this).stop().animate({'top':'-45px'},200);
	});
});
</script>	
	<div class="demo">
		<h2>实例1、</h2>
		<div id="menu" class="menu">
			<ul>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">网站首页</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">项目案例</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">售后服务</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">技术支持</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">联系我们</a></li>
			</ul>
		</div>
		<h2>实例2、</h2>
		<div id="menu2" class="menu">
			<ul>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">网站首页</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">项目案例</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">售后服务</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">技术支持</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">联系我们</a></li>
			</ul>
		</div>
	</div>

用户评论

18素材网

一个让开发更高效的素材分享平台,用于快速开发强大的Web界面。


官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:864918708
Css3+Html5讨论群
群号:864918708

加群请备注:从官网了解到